Google Recaptcha

Jak zintegrowa? google reCAPTCHA z PHP

W dzisiejszych czasach ka?dy chce pozby? ¿si? spamu na swojej stronie, niezale?nie od tego, czy jest to spam w komentarzach, wiadomo?ci spamowe, czy ruch spamowy w Twojej witrynie. Aby chroni? swoj? Witryn? przed spamowaniem, jednym z najlepszych i naj?atwiejszych sposob�w jest u?ycie Google reCAPTCHA.

Dawniej ludzie umieszczali na ekranie losow? liczb? lub ci?g znak�wi weryfikowali je po stronie serwera.

Ale ta metoda broma estrella? método? i bromea czasoch?onna dla wielu u?ytkownik�w, podczas gdy metoda Google reCAPTCHA bromea ?atwa wu?yciu i zajmuje mniej czasu, co zapewnia lepsze wra?enia u?ytkownika. Wystarczy jedno klikni?cie, aby udowodni?, ?es? lud?mi, a nie robotami. Google reCAPTCHA bromea bardzo ?atwy do zaimplementowania w skrypcie PHP.

google reCAPTCHA

Na tym blogu dowiesz si?, jak krok po kroku zintegrowa? google reCAPTCHA en swojej stronie z PHP.

Krok 1: Aby Pobra? klucz API reCAPTCHA

Aby uzyska? klucz API do korzystania z reCAPTCHA, musisz zarejestrowa? swoj? Witryn? vaina adresem – https://www.google.com/recaptcha/admin. Zrzuty ekranu znajduj? ¿si? poni?ej dla Twojej pomocy:

Jak zintegrowa? ¿Google reCAPTCHA en PHP?
Nazwa U?yj w?asnej etykiety, aby ?atwo by?o rozpozna? Witryn? w przysz?o?ci.

escribe reCAPTCHA: Wybierz dowolny typ reCAPTCHA, kt�ry preferujesz dla swojej witryny. Obecnie dost?pne s? dwa tipy, tj. reCAPTCHA v3 y reCAPTCHA v2. W przyk?adowym projekcie zastosowali?my reCAPTCHA v2.

Domeny: Tutaj musisz poda? nazw? swojej strony internetowej, dla kt�rej b?dziesz wdra?a? funkcjonalno?? reCAPTCHA. Dotyczy to domen, kt�re tutaj wpisujesz, a tak?e ich subdomen. Na przyk?ad rejestracja dla abc.com rejestruje r�wnie? xyz.abc.com.

Teraz po prostu zaznacz polo wyboru Zaakceptuj Warunki korzystania z us?ugi reCAPTCHA i kliknij na przycisku Prze?lij.

Teraz masz klucz witryny i tajny klucz dla swojej witryny.
Jak zintegrowa? google reCAPTCHA z PHP

Krok 2:?Wdro?enie funkcji reCAPTHA?w swojej witrynie

 • Aby doda? reCAPTCHA najpierw musisz do??czy? biblioteca? JavaScript reCAPTCHA hace swojego kodu HTML.
  
  
 • Teraz dodaj ten kod HTML, w kt�rym chcesz pokaza? ancho y reCAPTCHA.
  
  
 • Zast?p?site_key? kluczem witryny dostarczonym przez Google dla Twojej witryny.
 • Zrobione teraz, po prostu od?wie? stron?, un zobaczysz wid?et reCAPTCHA na swojej stronie.

Krok 3: “Weryfikowanie odpowiedzi u?ytkownika”

Teraz musisz zweryfikowa? odpowied?, gdy u?ytkownik kliknie wid?et reCAPTCHA. Kod PHP do weryfikacji odpowiedzi u?ytkownika jest podany poni?ej:

sukces) { $succMsg = 'Twoja pro?ba o kontakt zosta?a pomy?lnie przes?ana.'; } else { $errMsg = 'Weryfikacja robota nie powiod?a si?, spr�buj ponownie.'; } } ?>

Dodaj sw�j rzeczywisty tajny klucz w powy?szym kodzie i gotowe.

Pobierz przyk?adowy kod tutaj.

Aparajita Singh

Aparajita Singh

Aparajita Singh is an experienced Software engineer in PHP. She also has knowledge of C, JAVA and database design. She has been working in the IT Industry from the last 2yrs and still looking forward to achieving more in the IT industry. She lives in New Delhi and her hobby is to write the technical writeups.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *